< Povtarak
SAOPŠTENJE VLASNICIMA PRIVATNOG SMJEŠTAJA
SAOPŠTENJE REGISTROVANIM VLASNICIMA PRIVATNOG SMJEŠTAJA
SAOPŠTENJE REGISTROVANIM VLASNICIMA PRIVATNOG SMJEŠTAJA

VAŽNO SAOPŠTENJE REGISTROVANIM VLASNICIMA PRIVATNOG SMJEŠTAJA

Obaještavamo vlasnike privatnog smještaja o primjeni “Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica” prilikom izdavanja privatnog smještaja. Paušalno oporezivanje prihoda od privatnog smještaja se ne primjenjuje već drugu godinu ( ukinut je 'Pravilnik o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti' -Sl. List RCG br. 3 od 24.01.2005.g.).

Shodno pomenutom zakonu izdavaoci privatnog smještaja ne plaćaju paušal kao do sada a u obavezi su da plate porez na prihode od imovine i imovinskih prava u visini od 9%. Procenat poreza se ne plaća na ukupno naplaćenu sumu već oporezivi dio:         

  • se umanjuje za 50% ukoliko sami izdajete svoje kapacitete ili imate ugovor sa turističkom agencijom i po tom osnovu ostvarite popunjenost manju od 60 dana i pod uslovom da je plaćena i boravišna taksa.
  • se umanjuje za 70% od prihoda ( 30% je oporezivi dio ) ako imate ugovor sa turističkom agencijom  i po tom osnovu ostvarena popunjenost kapaciteta od najmanje 60 dana kao i pod uslovom da je plaćena i boravišna taksa. 

Shodno “Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica” po članu 49a pravno lice, u našem slučaju turistička agencija, vam vrši uplatu umanjenu za 9% na oporezivi dio ( porez po odbitku ) kao i za 10% prireza na porez. Matematički to izgleda ovako kada radite sa turističkom agencijom i imate ugovor o alotmasnkom ili fiksnom zakupu dužem od 60 dana:

- vlasnik priv. smještaja duži turističku agenciju za smještaj i ispostavlja račun na:

1000,00 €

- vlasnik shodno ugovoru odobrava tur. agenciji proviziju u ovom primjeru 10%

100,00 €

- bruto iznos prihoda

900,00 €

- osnovica za oporezivanje  je umanjena 70 % ( oporezivi dio je 30% prihoda )

270,00 €

- porez na prihode od imovine i imovinskih prava 9%

24,30 €

- prirez na porez od prihode od imovine i imovinskih prava 10%

2,43 €

  Vlasniku smještaja se isplaćuje na žiro račun

873,27 €

Na kraju godine turistička agecija ( ili više turističkih agencija sa kojima ste saradjivali ) je dužna da vlasniku privatnog smještaja dostavi knjigovodstvenu evidenciju o uplaćenom porezu po osnovu poreza na prihode od imovine i imovinskih prava. Turistička egencija u navedenom slučaju plaća porez na prihode od imovine i imovinskih prava i prirez na porez u ime vlasnika privatnog smještaja to se računa kao da ga je vlasnik sam platio.

Ovo je sve pod uslovom da vaš godišnji prihod od izdavanje ne pređe 18.000 €. Prelaskom iznosa od 18.000 € automacki zakon vas obavezuje da se registrujete za PDV što podrazumijeva drugačiji način rada od navedenog.

Poreska uprava već traži uvid u sve prilive na vaš žiro račune tako da ćete uplate po osnovu izdavanja pravdati računima koje ste dužni da ispostavite agenciji ili gostu.

Zaključak je da više NEMA paušalnog oporezivanja izdavaoca privatnog smještaja u obimu posla do 18.000 € nego se plaća 9% poreza po osnovu poreza na prihode od imovine. Takođe 9% se na obračunava na cijeli iznos već je osnova 50% naplaćene sume odnosno 30% ako radite sa turističkom agencijom i po tom osnovu ostvarena popunjenost kapaciteta od najmanje 60 dana.

Sve potrebne informacije možete dobiti pozivom Call centra Poreske uprave Crne Gore na broju 19707 ili slanjem pitanja na e-mail: poreska.uprava@tax.gov.me

 

CTU - Crnogorsko turističko udruženje

- Sektor turističkih agencija

- Sektor privatnog smještaja