< Povtarak
Profesionalna praksa ucenika i isplata nadoknada

CTU je uputilo zahtjev Ministarstvu prosvjete povodom isplate nadoknade za obavljenu profesionalnu praksu za učenike srednjih stručnih škola koji su od juna rasporedjeni u crnogorskih hotelima.

 

Naime, za realizaciju profesionalne prakse hotelsko-ugostiteljske kompanije zaključuju ugovor o poslovnoj saradnji sa školom i pojedinačne ugovore o profesionalnoj praksi sa učenikom, tj roditeljem/staraocem.

 

Pojedinačnim ugovorom sa učenikom je, između ostalog, utvrđena obaveza poslodavca da uplati ugovorenu nadoknadu na žiro-račun učenika, odnosno roditelja/staratelja.

 

Obzirom da ovakva vrsta ugovora ne postoji u sistemu obračuna u Poreskoj upravi,  CTU se obratilo ministarstvu kako bi u koordinaciji sa Ministarstvo finansija, pružilo pomoć poslodavcima u jasnom definisanju poreskih obaveza.