< Povtarak
Održan 3. redovni sastanak turističkih agencija CTU
turisticke agencije CTU
turisticke agencije CTU
  1. Nelojalna konkurencija i postizanje minimuma saglasnoti oko pravila poslovanja unutar turističkih agencija članica CTU-a.

Po navodima agencija, u praksi se vrlo često čak i izmedju agencija, članica CTU, mogu sresti primjeri nelojalne konkurencije. Ona se najčešće dešava onda kada jedna turistička agencija pruža osnovnu uslugu smještaja, dok prateće usluge (transfera, izleta...) realizuje druga agencija. 

Ipak, motivi druge agencije nisu uvijek usmjereni na direktno preuzimanje grupe. Često se dešava da agencije nisu obaviještene o partnerima iz Crne Gore ili da smatraju da nema potrebe da se dodatno informišu o tome da li agencija/turoperator koji je poslao upit već saradjuje sa domaćom turistickom agencijom. 

 Pored toga, primjeri nelojalne konkurencije ogledaju se i u sledećem:

  • Prodaja izleta na šetalištima i promenadama duž cijele crnogorske obale od strane domaćih turoperatora koji ne dovode goste u Crnu Goru.
  • Preuzimanje partnera turističkih agencija od strane hotelijera i vlasnika privatnog smještaja nakon 2-3 godine poslovanja, koji u slučaju direktne saradnje nude povoljnije uslove poslovanja.
  • Nuđenje  boljih uslova i cijena usluga stranim partnerima, a posebno na online kanalima prodaje, od uslova koji su ponudjeni  našim turističkim agencijama.
  • Obavljanje djelatnosti u Crnoj Gori od strane predstavnika stranih agencija koji nemaju radnu dozvolu.

Nakon diskusije, predstavnici turističkih agencija su se saglasili da je ovo veliki problem i da bi u uslovima tržišne utakmice i slobode koju svako treba da ima u traženju najpovoljnje ponude, ipak trebalo da postoji interni document, koji bi obavezivao članice CTU.

  1. Razmatranje predloga o usvajanju 'Pravila profesionalnog i etičkog ponašanja članova sektora turističkih agencija Crnogorskog turističkog udruženja'

Na sastanku je predstavljen predlog Etičkog kodeksa koji obuhvata odnos izmedju turističkih agencija, članica CTU, dobavljača i potrošača.

Ovaj document podrazumijeva pružanje potrošačima najkvalitetnijih turističkih usluga, njegovanje dobrih i kolegijalnih odnosa sa članovima CTU-a, u cilju održavanja korektnih poslovnih odnosa sa dobavljačima turističkih usluga.

Dokument je u cjelosti jednoglasno prihvaćen uz jednu dopunu u dijelu koji se odnosi na odnose između članica udruženja i dodaje se sljedeći tekst:

2.5. Članice CTU-a neće preuzimati kupce drugim članicama CTU-a ukoliko je članica nosioc ugovorenih usluga smještaja. Smatraće se da ugovor o pružanju usluga smještaja podrazumijeva obavezu pružanja i ostalih usluga od iste agencije. Ukoliko bi se namjerno ili nenamjerno kao ponudjač pružanja dodatnih usluga ( organizovanje: izleta,  transfera, seminara, rent a car, ...) pojavila druga agencija koja nije nosioc ugovora o smještaju to bi se smatralo kršenjem ovog kodeksa.

Korigovan tekst 'Pravila profesionalnog i etičkog ponašanja članova sektora turističkih agencija Crnogorskog turističkog udruženja' biće dostavlje svim turističkim agencijama članicama CTU. Shodno odluci sve agencije su dužne da poptpišu i ovjere dokument i u najkraćem roku dostave Generalnoj sekretarici CTU Mileni Raičković

  1. Predlog saradnje turističkih agencija sa hotelijerima članovima CTU

Ova tačka dnevnog reda se odnosila na saradnju turističkih agencija i crnogorskih hotela na prvom mjestu hotela članica CTU. Ova tema podrazumijeva organizovanje posebnog sastanka sa predstavnicima hotela kako bi se precizirali međusobni uslovi saradnje.

Predstavnici turističkih agencija su saglasni da je saradnja sa hotelima nedovoljna i na štetu turističkig agencija iz više razloga. Navedene su osnovne primjedbe na saradnju sa hotelima i predlažu sljedeće kao minimum uslova za bolju saradnju:

  •          predlaže se da hoteli odobravaju  najmanje 10% provizije od svojih individulanih cijena agencijama
  •          da blagovremeno dostavljaju informacije o promjeni cijena, akcijskim i promotivnim paketima agencijama koje sarađuju sa hotelima. Ovo se posebno odnosi na manje hotele, koji nemaju službe prodaje i profesionalce koji se bave cjenovnom politikom hotela.
  •          da uslovi saradnje hotela i agencija budu u najmanju ruku isti kao i za inostrane agecije i aktuelne internet kanale prodaje

 

Zaklučeno je da se sa hotelijerima predloži i definiše sporazum o minimalnim uslovima saradnje izmedju turističkih agencija i hotela koji bi definisao interese u optimalnom za obije strane. 

U Budvi, 18.05.2015.                                                                                                 

 

Crnogorsko turističko udruženje

Predsjednik Sektora turističkig agecija

Petar Ivković